Regulamin zamówień

REGULAMIN CATERINGU AGENT OGÓREK

§ 1 – WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://agent-ogorek.pl  (zwany dalej „Sprzedawca” ) jest firma AVITAL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA z siedzibą w 02 – 013 WARSZAWIE w ul. W. H. Lindleya 16 , NIP 701-105-51-61., REGON 520188047, poczta elektroniczna: biuro@agent-ogorek.pl

Regulamin Cateringu Agent Ogórek określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§ 2 – DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez  Klienta podczas składania zamówienia, pod który Catering Agent Ogórek będzie dostarczał Posiłki stanowiące przedmiot zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 2. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Catering Agent Ogórek  – AVITAL Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z siedzibą w Warszawie, 02 – 013 WARSZAWIE w ul. W. H. Lindleya 16, NIP:701-105-51-61,REGON:520188047.
 5. Cennik – zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i Usługi realizowane przez Catering Agent Ogórek.
 6. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do  piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w  przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w  funkcjonowaniu zakładu Catering Agent Ogórek wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. o każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Catering Agent Ogórek poinformują Klientów w formie wiadomości e-mail co najmniej na 4 dni przed tym okresem.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Catering Agent Ogórek lub zamierzająca z niej korzystać.
 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Catering Agent Ogórek dostępny pod adresem: www.agent-ogorek.pl.
 10. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Catering Agent Ogórek, dostępny pod adresem elektronicznym: www.agent-ogorek.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 11. Strefa dowozu – obszar dostaw usługi wskazany w swojej części na stronie https://agent-ogorek.pl dostępny na stronie serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany. oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Catering Agent Ogórek w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa Posiłków.
 12. Posiłki/Diety/Produkt – stanowiące ofertę Cateringu Agent Ogórek posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów. Wśród możliwych do wybory diet są:
ODCHUDZAJĄCASPORTOWAWEGATERIAŃSKAWEGA+FISHSZKOLNADOMOWANISKI IGBEZ LAKTOZYDETOKS SOKOWY

5 POSIŁKÓW

5 POSIŁKÓW

5 POSIŁKÓW

5 POSIŁKÓW

3 POSIŁKI

II ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK

5 POSIŁKÓW5 POSIŁKÓW5 POSIŁKÓW

5 POSIŁKÓW około 1000 kcal)

1000 kcal1500 kcal1000 kcal1000 kcal1000 kcal1500 kcal1000 kcal1000 kcal1000 kcal
1200 kcal2000 kcal1200 kcal1200 kcal1500 kcal2000 kcal1200 kcal1200 kcal 
1500 kcal2500 kcal1500 kcal1500 kcal 2500 kcal1500 kcal1500 kcal 
1800 kcal3000 kcal1800 kcal1800 kcal  1800 kcal1800 kcal 
2000 kcal3500 kcal2000 kcal2000 kcal  2000 kcal2000 kcal 
         
 1. Umowa– umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Agent Ogórek przedmiotem, której jest sprzedaż Posiłków.
 1. Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

§ 3 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Catering Agent Ogórek zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz podmioty zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
 4. Dane osobowe – Cel przetwarzania
 5. Imię i nazwisko – Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
 6. Adres e-mail – Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
 7. Numer telefonu – Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
 8. Adres dostawy – Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
 9. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Catering Agent Ogórek „Polityka prywatności” cateringu.
 10. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto.

§ 4 – ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Catering Agent Ogórek umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy, wyboru produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną na http://agentogorek.pl/diety/.
 2. Catering Agent Ogórek zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Catering Agent Ogórek umożliwia składanie zamówień: drogą elektroniczną pod adresem https://agent-ogorek.pl  przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant, kaloryczność oraz dni, w które będzie realizowana dostawa. Poza wskazaniem produktu, klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane osobowe oraz adres dostawy. Dane osobowe i sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu.
 4. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych podanych Cateringu Agent Ogórek.
 5. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w §4 ust. 3-4 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w §5 ust. 10 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@agent-ogorek.pl Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Catering Agent Ogórek nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Catering Agent Ogórek zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 6. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Catering Agent Ogórek.
 7. Realizacja dostaw Produktów przedstawia się następująco:

1) przy wyborze przez Klienta płatności w formie przelewu tradycyjnego:

 • zaksięgowanie środków w poniedziałek do godziny 18:00 najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa czwartek;
 • zaksięgowanie środków we wtorek do godziny 18:00 najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa piątek;
 • zaksięgowanie środków w środa, czwartek, piątek do godziny 18:00 najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa poniedziałek;
 • zaksięgowanie środków w niedziela do godziny 18:00 najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa środa.

2) przy wyborze przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24:

 • zaksięgowanie środków w poniedziałek  najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa czwartek;
 • zaksięgowanie środków we wtorek najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa piątek;
 • zaksięgowanie środków w środę, czwartek, piątek – najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa poniedziałek;
 • zaksięgowanie środków w sobotę najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa wtorek;
 • zaksięgowanie środków w niedziela  najwcześniejsza możliwa aktywacja/dostawa środa;
 1. Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Catering Agent Ogórek o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczne z przygotowaniem przez Catering Agent Ogórek Produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.
 3. Catering Agent Ogórek nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Catering Agent Ogórek nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Catering Agent Ogórek potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, Adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia.
 5. Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: biuro@agent-ogorek.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Catering Agent Ogórek nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na Diety.
 7. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Catering Agent Ogórek nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność do spożycia Posiłków.
 8. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Catering Agent Ogórek nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Catering Agent Ogórek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 9. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Catering Agent Ogórek, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: biuro@agent-ogorek.pl  do godziny 12:00 dnia dostawy.
 10. Catering Agent Ogórek zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  b. bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy produktu;
  c. braku dokonania płatności za zakupiony produkt;
  d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Koszty dostawy produktu określone są na stronie serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata dodatkowa.
 12. W przypadku złożenia zamówienia poza wyznaczoną strefę dostaw zamówienie niezostanie zrealizowane, o czym klient zostanie poinformowany.
 13. Catering Agent Ogórek zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Cateringu Agent Ogórek, a których usunięcie nie jest możliwe.
 14. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu sprzedawcy za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail skierowaną na adres: biuro@agent-ogorek.pl. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 3 dni lub 72 godziny przed kolejną dostawą i potwierdzona e-mailem Biura Obsługi Klienta.  Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 15. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną do 12:00 dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dnia dostawy, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie  jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 16. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Cateringu Agent Ogórek, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 17. Catering Agent Ogórek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu cateringu.
 18. Dostarczenie paczki pod wskazany adres jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez podmiot zewnętrzny.

§ 5 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Catering Agent Ogórek informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. Catering Agent Ogórek ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Catering Agent Ogórek niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Catering Agent Ogórek do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Catering Agent Ogórek została dokonana za pośrednictwem systemu Przelew.24 cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu Przelewy24
 5. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 6. Klient może w każdym momencie zrezygnować z Zamówienia z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu. W tym celu należy  wysłać informacje na adres biuro@agent-ogorek.pl. zachowanie formy wskazanej w zdaniu poprzednim zastrzeżono pod rygorem nieważności. W przypadku rezygnacji z dostaw Diety po potwierdzeniu jej aktywacji Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód. Jeżeli Catering Agent Ogórek nie dowozi diet do wybranej miejscowości nastąpi zwrot należności. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy napisać informacje o zwrocie i odesłać na podany adres email biuro@agent-ogorek.pl. Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych: a) na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego; za pośrednictwem systemu Przelewy24 – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie. Wszelkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian. Jakiekolwiek zmiany, w tym rezygnacja z Zamówienia wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności.

§ 6 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją umowy dotyczącej produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać  zrealizowana. Reklamacje rozpatruje sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem dnia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść klienta będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§ 7 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego nie może naruszać praw klienta.

§ 8 – PRAWA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§ 9 – DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Catering Agent Ogórek.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

§ 10 – PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Catering Agent Ogórek lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Catering Agent Ogórek oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Catering Agent Ogórek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2021 roku.

§ 12 – POZOSTAŁE UZGODNIENIA

 1. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Cateringu AgentOgórek.
 2. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Cateringu Agent Ogórek. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Cateringu Agent Ogórek, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
Shopping Cart

Ostateczna cena przy produkcie uwzględnia wszystkie aktualne promocje. Kody rabatowe nie są potrzebne.